Projekt

„Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku 2015 – 2017“

…součást zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

1 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Mezinárodní spolupráce je v dnešním globálním světě nutným předpokladem pro znalosti v aktuálních technologiích a tím i v udržení vysokého standardu služeb pro domácí uživatele. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) má od sedmdesátých let 20. století bohatou tradici v mezinárodní spolupráci. Zajímavostí je, že prvním zahraničním projektem tehdejšího Lesprojektu, byla pomoc při inventarizaci lesů v Mongolsku (1956). Poté následovalo mnoho projektů v rozvojovém světě, v zemích Indočíny či v Africe. Možnému zapojení do mezinárodních projektů vždy musela předcházet vysoká úroveň znalostí a pracovního nasazení v rámci našich domácích úkolů. Mezinárodní spolupráce a možnost účasti na zahraničních projektech je také bezpochyby jedním ze stimulů pro aktivní zaměstnance ústavu. Zkušenosti získané v rámci projektu zpětně posilují a rozšiřují naše domácí aktivity, slouží k většímu „nadhledu“ na naše, „domácí“, často zdánlivě zásadní otázky. Mezinárodní spolupráce se opírá o dlouhodobou koncepci ústavu podpořenou zřizovatelem a o partnerství s institucemi, zaměřenými na mezinárodní spolupráci.

Na základě výzvy z Mongolska byl ÚHÚL pověřen Českou rozvojovou agenturou (ČRA) realizací projektu: „Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku 2015 – 2017“. Projekt se týká zejména oblastí, které v rámci ČR zajišťuje ÚHÚL:

Dlouhodobého plánování rozvoje lesů (obdoba našich OPRL)
Reprodukčního materiálu lesních dřevin (obdoba problematiky, kterou v ČR řeší zákon 149/2003 Sb.)

Na tyto dvě hlavní oblasti navazují:
Školkařství
Vzdělávání a osvěta
Práce s veřejností

2 KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je „souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je přispět k odstraňování chudoby, k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, k ochraně životního prostředí, jakož i k podpoře demokracie, dodržování lidských práv a řádné správy věcí veřejných v rozvojových zemích“.

V roce 1995 byla ČR přijata do OECD. S členstvím rovněž souvisí zahraniční rozvojová pomoc České republiky, která má napomoci řešení hospodářských, sociálních, humanitárních a environmentálních problémů méně vyspělých zemí. V této souvislosti obnovila ČR jako první z transformujících se zemí střední a východní Evropy vládní program zahraniční pomoci. Česká republika se zapojila do mezinárodní rozvojové spolupráce a poměrně rychle se vyrovnala s rolí tzv. nastupující dárcovské země (emerging donor country).

2.1  Účel koncepce zahraniční rozvojové spolupráce

Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce je vedle zákona o ZRS a humanitární pomoci (151/2010 Sb.) a Zásadách pro poskytování ZRS jedním ze základních strategických dokumentů v oblasti rozvojové politiky. Účelem této koncepce je zasadit českou rozvojovou spolupráci do aktuálního zahraničněpolitického, ekonomického, bezpečnostního, sociálního a environmentálního kontextu.

Česká republika se od svého vstupu do EU v roce 2004 podílí na rozvojových aktivitách EU. Na úrovni EU přijala další závazky ve vztahu k rozvoji, zejména Evropský konsensus o rozvoji (2005). V první polovině roku 2009, kdy ČR předsedala Radě EU, si stanovila vlastní priority v oblasti rozvojové politiky (zejména udržitelné zdroje energie na místní úrovni a podporu východní dimenze v rozvojové politice), které plně korespondovaly s prioritami a obecnými trendy v české zahraniční politice.

Hospodářsky vyspělé země, včetně České republiky, se na 15. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) v prosinci 2009 v Kodani zavázaly podporovat jak opatření na snižování emisí skleníkových plynů (mitigace) a opatření pro přizpůsobení se dopadům změny klimatu (adaptace), tak budování kapacit a přenos technologií v rozvojových zemích (tzv. rychle zahájené financování na léta 2010-2012 – fast start financing – FSF). ČR věnuje podpoře vybraných rozvojových zemí v souvislosti s bojem se změnou klimatu zvýšenou pozornost.

Plný text „Koncepce“ leze najít na: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/koncepce_zrs_cr_2010_2017.html