Oblastní plány rozvoje lesů a lesnická genetika

Zvýšená kvalita dlouhodobého plánování rozvoje lesů dle zásad TUH

Dosažení tohoto výstupu předpokládá, že bude zmonitorován a zhodnocen počáteční tj. současný stav přípravy předcházející tvorbě lesních hospodářských plánů (LHP). Budou zrevidovány stávající mongolské materiály a na základě znalostí a zkušeností realizátora a ve spolupráci s místními odborníky FRDC a GIZ budou připraveny metodické postupy OPRL (oblastní plán rozvoje lesů), které se po zakotvení do právního řádu Mongolska stanou předpokladem pro kvalitnější zpracování LHP. V rámci této fáze bude také zhodnoceno podnikatelské prostředí a legislativní rámec, který pro lesní hospodářské plánování v zemi existuje. Dlouhodobé lesnické plánování pak ovlivní podmínky pro splnění základních zásad a kritéria pro nejrozšířenější certifikační systémy v rámci LH.

Indikátory dosažení výstupu jsou následující:

  • Od roku 2017 budou dle vypracované metodiky OPRL vytvářena díla rámcového plánování v lesích na bázi ekologického klasifikačního systému, a mapová díla na bázi GIS
  • Od roku 2017 je v cílových lokalitách používán obalovaný reprodukční materiál s označení původu

Aktivity vedoucí k jeho dosažení jsou popsány níže. Rozsahy školení a počty účastníků jsou minimální předpokládané. Po realizaci úvodních analýz a v průběhu realizace projektu budou případné změny v rozsahu školení, či počtu účastníků s dostatečným předstihem (1 měsíc před předpokládanou realizací aktivity) konzultovány s ČRA.

A 1.1.1 Analýza současného stavu znalostí o lesních ekosystémech, včetně využití DPZ

Odpovědné osoby: za OPRL Ing. Antonín Kusbach, Ph.D., za lesní genetiku ing. Miloš Pařízek

V rámci této aktivity budou podrobně ve spolupráci s FRDC a GIZ analyzovány dnes v Mongolsku používané podklady pro tvorbu LHP. Dále bude nutno prověřit stav a úroveň systému lesnické typologie (případnou podrobnost se systémem českým), jako základ pro zhodnocení lesní produkce a TUH a nakládání s lesy. Tyto práce budou probíhat v součinnosti s pracovníky MEGD, FRDC a GIZ, nicméně všechna získaná data budou ověřena samotným realizátorem. Analýza současného stavu poslouží jako zásadní materiál v přípravě vzorkovacího designu a prací v terénu (např. důležitá znalost lokalizace původních/přirozených porostů).

Současně budou také zhodnoceny dostupné satelitní zdroje vhodné pro využití technologie dálkového průzkumu země (DPZ v rámci pilotního území. Rámcově předpokládáme pro velká měřítka využití dat Landsat, MORIS, SENTINEL, SPOT případně další). Pro detailní data z konkrétních lokalit v případě potřeby využijeme snímky satelitu Quick Bird, případně užijeme služby dronu. Poskytnuté digitální informace DPZ s existujícími digitálními mapami velmi ulehčí přípravné práce a orientaci v terénu.

V neposlední řadě bude podrobně analyzována současná situace v pravidlech a podnikatelském prostředí pro oblast genetických zdrojů lesních dřevin v Mongolsku.

Součástí analýzy bude vypracování plánu pro následující aktivity a specifikace jejich náplně. Současně bude s partnery vymezeno území pro následné terénní práce a specifikován sampling design (vzorkovací schéma – výběr ploch v terénu).

Výsledkem této aktivity bude zpráva o stavu znalostí o lesních ekosystémech.

A 1.1.2 Revize a zpracování zásad a pracovních postupů TUH pro Mongolsko

Odpovědné osoby: za OPRL Ing. Antonín Kusbach, Ph.D., za lesní genetiku ing. Miloš Pařízek

V návaznosti na výsledky aktivity 1.1.1 dojde opět v úzké spolupráci s FRDC a GIZ k zajištění vybraných datových zdrojů, upřednostňovány budou volně dostupné datové zdroje. Dále budou navrženy pracovní postupy pro nakládání s obrazovými daty DPZ. Zejména jejich předzpracováním, klasifikací a tvorbou tematických výstupů (map) a následně implementací do pracovních postupů statní správy lesů – GIS.

Z těchto zdrojů budou následně vytvářeny mapové tematické produkty s cílem poskytnout datové sady pro sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů.

Zpracování datových zdrojů bude zajišťovat realizátor projektu. Při tvorbě mapových výstupů bude formou školení probíhat seznámení specialistů z řad příjemců (zaměstnanci FRDC) projektu s používanými technologiemi. V rámci školení budou příjemci seznámeni se základy zpracování dat DPZ a aplikací technologie. Předpokládaný rozsah školení je 5 dnů.

 

Terénní práce a sběr dat

V rámci této aktivity budou ve spolupráci s FRDC sesbírána data a podklady pro následnou analýzu a přípravu zásad OPRL. Zhodnocení přírodních podmínek a posouzení, případně vytvoření kostry lesnicko-typologického klasifikačního systému (LTKS), včetně provedení následných analýz, předpokládá postupné prozkoumání většiny hlavních lesních komplexů v navrženém modelovém území zejména v provincích Darchan-Uul a sousední Selenge, ale také v menším rozsahu v provinciích Khovsgol a Akhhangai. Při tomto průzkumu, zahrnující celkovou „katastrální“ výměru přibližně 13 500 km2 (1 350 000 ha), budou na vzorových územích a plochách (předpoklad 500 m2), která budou vybrána za pomocí DPZ, informací od místních specialistů, předběžným průzkumem a vlastních zkušeností (subjektivní design) měřeny topografické charakteristiky, základní taxační údaje místních porostů. Zároveň budou vykopány půdní sondy k analýze fyzikálně-chemických vlastností půd různých stanovišť a analýze historických výskytů požárů, které jsou předpokládány za řídící fenomén v sukcesi původních lesních ekosystémů.

Souběžně s výše zmíněnými terénními pracemi budou sbírána data a podklady pro následné vyhledání a evidenci porostů a zvlášť geneticky hodnotných jedinců ve vybraných oblastech v rámci navržených regionů:

  • Lesy v provincii Darchan Uul (případně Selenge a vzorově i v Khovsgol a Akhhangai) – lesní porosty vhodné pro sběr semenného materiálu borovice lesní (BO) a modřínu sibiřského (MD), výběrové stromy vhodné pro odběr roubů pro případné pozdější založení semenného sadu, zdroj osiva produkci sadebního materiálu ve školkách v somonu Sharyngol a lokalitě Zulzaga.

 

Vzhledem k terénním specifikům sběru dat (hlavně časové náročnosti a odlehlosti většiny lokalit) a omezeným kapacitám partnerů se nepředpokládá jejich neustálá účast. Pracovníci FRDC a vzdělávacích institucí v Suchbátaru a Darchanu se budou účastnit hlavních tematicky zaměřených úseků jako vegetační, půdní vzorkování, klasifikace funkcí a ochrana lesů, dopravní sítě apod. Časový harmonogram účasti na terénních pracích bude vypracován operativně podle možností všech stran, tak aby byli pracovníci FRDC a vzdělávacích institucí schopni informace předat dalším institucím a jedincům. Praktické ukázky bude předcházet školení, které bude uspořádáno podle vybraných tematických úseků, tak aby byli účastníci co nejefektivněji proškoleni ve všech relevantních pracovních postupech. Celková délka školení mimo terénní ukázky bude minimálně 10 dnů.

Analytické a syntetické práce na zásadách OPRL pro MNG.

V návaznosti na terénní práce budou za spolupráce s partnery probíhat analytické a syntetické práce. Odebrané půdní vzorky budou podrobeny běžným druhům půdních rozborů, které jsou prováděny v obdobných případech v ČR (např. půdní textura, pH, výměnná kapacita, bazická saturace, přístupné a totální živiny). Pokud možno, budou využity laboratoře v universitě v Darchanu, případně v Ulanbátáru. Jelikož jsou požáry z hlediska TUH s lesy velmi důležitým elementem, rádi bychom podrobili případný nález dřevěného uhlí v sondách radio izotopovému datování. Radiokarbonová analýza proběhne na Přírodovědecké fakultě Jihočeské universitě. Tato analýza by v případě její realizace pomohla osvětlit častost požárů v různých druzích lesních ekosystémů. Toto je důležité pro lokalizaci případných nových výsadeb v rámci OPRL.

Terénní práce budou zahrnovat i další průzkumy tak, aby bylo možné provést vyhodnocení funkčního potenciálu lesních ekosystémů včetně deklarovaných funkcí (společenský zájem), disturbančních rizik (ochrana lesa) a zpřístupnění lesů. Tyto práce budou doplněny o asistenci při bezpilotním snímkování, která bude zahrnovat zejména rozmístění rektifikačních terčů v zájmovém území.

 

Výsledkem bude vytvoření či doplnění systému typologických jednotek (v rámci lesnicko-typologického klasifikačního systému – LTKS) a na jejich podkladě vytvoření rámcových směrnic hospodaření (RSH) pro nosné lesní ekosystémy v daném regionu. Současně s tvorbou RSH budou nastavena obecná pravidla pro využívání vysoce kvalitních porostů jako zdrojů genetického materiálu pro zachování genofondu a budoucí obnovu místních porostů. Práce budou probíhat za úzké spolupráce s partnery projektu. Konzultace budou probíhat dále s pracovníky GIZ, aby byla zajištěna synergie s probíhajícím německým projektem.

Jejich součástí bude i analýza frekvence požárů (minimálně z dostupných satelitních snímků za posledních 50 let). Jako model budou použity RSH v OPRL pro ČR. Výstupy této aktivity budou také bezprostředně využity i pro modelové výsadby v roce 2017 (A2.1.7).

 

Vzhledem k ekologicky podobnému charakteru lesů, ve srovnání s pilotním územím, s převahou borovice lesní (Pinus sylvestris), tří druhů modřínů (Larix sibirica, dahurica, Chekankovskii), (jinde i borovice sibiřské (Pinus sibirica), jedle sibiřské (Abies sibirica) a smrku sibiřského (Picea obovata)) v severních partiích Mongolska lze předpokládat, že zkušenosti a výsledky bude po ověření mongolskými kolegy v dalších letech možné zobecnit a používat v rámci celého areálu rozšíření těchto hlavních mongolských dřevin.

Výsledkem/produktem této aktivity bude metodika OPRL pro MNG obsahující:

  • datové zdroje včetně zdrojů pro tvorbu DEM
  • upravený či vytvořený lesnicko-typologický klasifikační systém – LTKS s charakteristikami jednotek
  • textová část OPRL
  • rámcové směrnice hospodaření (RSH) pro nosné lesní ekosystémy v daném regionu
  • tematické mapové dílo

Na tvorbě produktů se budou podílet pracovníci MEGD a FRDC. Budou mít možnost vyjádřit se k nejasným bodům, které případně zůstanou i po terénních ukázkách a školení. Pravidelná komunikace bude nastavena podle možností všech stran, např. 1x za dva týdny. Produkty budou předány partnerům v elektronické a alespoň jednou v tištěné podobě v mongolském jazyce. Pracovníci MEGD a FRDC by měli na mongolské verzi metodiky intenzivně spolupracovat a zajistí také finální jazykové úpravy. Příjemce potvrdí převzetí a souhlas s obsahem podpisem předávacího protokolu. Popis stavu rozpracování produktů a již hotové produkty budou součástí průběžné zprávy o realizaci projektu.

 

Metodika OPRL bude ve spolupráci s pracovníky MEGD a FRDC zařazena od roku 2017 do právních předpisů a pracovních postupů v rámci dlouhodobého plánování hospodaření s lesy.

Více o OPRL

Více o reprodukčním materiálu lesních dřevin