Vzorová centra pro produkci reprodukčního materiálu – lesní školky

V návaznosti na aktivity OPRL a lesnické genetiky budou v rámci projektu vybudována dvě centra pro produkci obalovaných sazenic včetně založení semenného sadu a modelových výsadeb. Centra budou vybavena českou technologií Patrik, která se v předešlých variantách osvědčila v několika rozvojových zemích (Kolumbie, Nikaragua, Chile (např. https://www.youtube.com/watch?v=3qMbnxaJXrg), Etiopie). Ve všech těchto případech byla akceptována a schválena partnery, a vždy přinesla pozitivní hodnocení. Půjde tak o prezentaci české metody s předpokladem další ekonomické návaznosti.

Budou vybudována dvě modelová centra pro produkci obalovaných sazenic. V roce 2015 se předpokládá založení školky a semenného sadu (osazení v roce 2017) v somonu Sharyngol. V roce 2016 se předpokládá založení nové školky v lokalitě Zulzaga. Obě centra budou vybavena luštírnou šišek a jednoduchou laboratoří pro zjišťování kvality osiva. Práce a materiál potřebný pro vybudování infrastrukturu školky zajistí a uhradí (administrativní budova, pracovní hala, oplocení, vodní vrt, elektrifikace a případné zavedení internetu) v rámci spoluúčasti MNG. Tento závazek včetně dalších spoluúčastí bude před zahájením projektu deklarován v písemně uzavřeném memorandu a následných smlouvách. Na této spoluúčasti jsou závislé A 1.2.1 – 5.

V rámci projektu je pro každou školku kalkulováno s produkcí 100 tisíc ks sazenic s tím, že kapacita každé z nich může být následně navyšována.

Indikátorem dosažení výstupu budou dvě úspěšně fungující a finančně soběstačné školky. První škola bude od roku 2017, druhá od roku 2018 ročně produkovat 100 000 kusů kvalitních obalovaných sazenic známého původu.

Aktivity vedoucí k jeho dosažení jsou popsány níže. Rozsahy školení a počty účastníků jsou minimální předpokládané. Po realizaci úvodních analýz a v průběhu realizace projektu budou případné změny v rozsahu školení, či počtu účastníků s dostatečným předstihem (1 měsíc před předpokládanou realizací aktivity) konzultovány s ČRA.

 

A 1.2.1 Školení semenářů v bezeškodné technologii sběru šišek

Odpovědná osoba: ing. Karel Kejla

V rámci projektu bude na podzim 2015 proškoleno a příslušnou technikou vybaveno 5 pracovníků z oblasti lesního semenářství z provincie Darchan-Uul případně Selenge, kteří dnes provádějí sběr šišek klasickými „stupačkovými“ technologiemi. Školení bude zaměřeno na zvýšení jejich kvalifikace, jelikož bude zaměřeno výhradně na sběr semen, roubů a jiného reprodukčního materiálu ze stojících stromů bez jejich poškození.

Školení bude rozděleno na teoretickou a praktickou část. Teoretická část školení bude v rozsahu min. jednoho dne, následná praktická školení by měla být pětidenní. Během dalších 10ti dní školení se zároveň v rámci praxe z prvních vybraných porostů provede (v případě semenného roku) sběr šišek modřínu sibiřského (MD) pro síji ve školce v Sharyngolu v roce 2016. V zimě 2016 se budou vyškolení pracovníci podílet na sběru roubů ze zvláště cenných jedinců MD. Rouby se využijí pro základ semenného sadu modřínu (A 1.2.3).

Účastníci školení budou vybírání ve spolupráci s FRDC, Univerziou v Darchanu a Učilištěm v Sharyngolu a to především z řad zaměstnanců partnerů. Účastníci školení budou vybírání také s ohledem na možnosti jejich budoucího působení jako školitelů, tak aby byly znalosti dále předávány.

Záznamy o školení (školící materiály, prezenční listiny, fotodokumentace, případně i výsledky zhodnocení školení účastníky) budou součástí průběžné zprávy o realizaci projektu.

A 1.2.2 Vybudování dvou vzorových modelových školek

Odpovědné osoby: za výstavbu školek Ing. Josef Střítecký, za provoz školek ing. Josef Cafourek, Ph.D.

V rámci této aktivity budou vybudovány dvě vzorové modelové školky pro produkci obalovaných sazenic v provincii Darchan uul. Jedna v somonu Sharyngol, druhá v lokalitě Zulzaga.

Na jaře roku 2015 by měla být za dohledu řešitele projektu mongolskou stranou (zastupitelstvo provincie Darchan-Uul) zahájena výstavba infrastruktury školky v Sharyngolu z mongolských prostředků. Během roku 2015 a 2016 bude za dohledu řešitele projektu mongolskou stranou zahájena výstavba infrastruktury v lokalitě Zulzaga. Vlastní školkařská technologie bude na místě k dispozici v druhé polovině roku 2015. S její instalací se počítá v roce 2016. Spolupráce na výstavbě školek bude kvantifikována a zhodnocena v uzavřených smlouvách.

Mongolská strana zajistí v součinnosti s realizátorem projektu výstavbu správní budovy, technologické haly, oplocení, elektrifikaci, přístup k internetu, a hlavní zemní práce, při kterých se odvodní pěstební plochy, upraví příjezdové komunikace a zajistí zdroj vody pro nezbytné závlahy. Obě vytipované školky leží poblíž malých vodních toků, přesto se počítá s případnými vrty. Závlahy doplní nádrže pro vyrovnání teplot zálivkové vody.

Česká strana nakoupí fóliovníky odpovídající plánované produkční kapacitě, po celé ploše se v rámci závlah vybuduje systém rozvodů, spojek, kohoutů a trysek a zajistí vlastní školkařskou technologii, která bude na místě k dispozici v druhé polovině roku 2015. Na plochách budou českou stranou vybudovány i konstrukce ke stínění sazenic pro jejich aklimatizaci před výsadbou. Nejvíce vytěžované manipulační plochy budou zpevněny štěrkem případně betonem.

V blízkosti každé školky bude vybavena laboratoř pro umožnění jednoduchého prověřování kvality semene, které je nutné pro plánování síje. V druhé polovině roku 2015 bude materiál dopraven z ČR, případně nakoupen v místě. Realizátor zároveň vypracuje pro partnery projektu z FRDC, družstva Sharyngol a darchanské university seznam dodaného vybavení, či ekvivalentu, a kde ho lze získat v Mongolsku.

Standardní vybavení laboratoře obsahuje: onduktometr, pH metr, sušárna, váhy laboratorní, lednička s marzákem, binolupa, mikrovlná trouba, digestoř, přepačka, sada sít, kádinky, zkumavky, Erlenmeyerova baňka, titrační baňka, Petriho misky, klíčidla SLH, filtrační kruh s držákem, deska stojanová, váženka, tyčka skleněná, dávkovač (pipeta), mikrobyreta, pinzety, lžičky, skalpel, jehla, střička, odměrné válce různých rozměrů, tác, filtrační papír, žiletky, stojan na zkumavky apod.

Technologie (bez luštírny a laboratoře) bude zároveň modelově zprovozněna v rámci stávající školky v plánovaném arboretu FRDC v Ulánbátaru s produkcí do 5 000 sazenic.

Pracovníci center budou vybráni za spolupráce partnerů a českých expertů, tak aby splňovali potřebné kvalifikace. Pro každé centrum bude vybrán jeden kvalifikovaný vedoucí a nejméně čtyři sezónní dělníci. Stanou se zaměstnanci příslušných partnerů (Domogt Sharyngol, Darchanská univerzita), kteří jim budou od počátku hradit platy. Jedinou laboratoř pro zjišťování kvality osiva má Mongolsko při FRDC v Ulánbátaru. Za spolupráce s partnery budou upraveny metodiky a pro práci v laboratoři a dodána část laboratorního vybavení, díky čemuž bude laboratoř po roce 2017 v souladu s evropskými standardy ISTA (http://www.seedtest.org/en/home.html).

A 1.2.3 Založení semenného sadu

Odpovědná osoba: ing. Josef Cafourek, Ph.D.

V roce 2017 bude v součinnosti s pracovníky FRDC vysazen modelový semenný sad MD o rozloze max. 1 ha a počtu 120 jedinců (minimálně 40 klonů ve trojím opakování). Předpokládaná lokalita – školka Sharyngol. Vlastní projekt založení sadu bude dopracován jako jeden z průběžných výstupů v roce 2015.

Semenné sady jsou speciální výsadby dřevin (ve volném, pravidelném sponu), sloužící k produkci geneticky zvlášť cenného osiva, pro následné pěstování sadebního materiálu lesních dřevin. Semenné sady (založené z regionálních populací) zároveň plní funkci zachování genofondu dané regionální populace. Jde o účelovou výsadbu selektovaných klonů (klonové semenné sady) nebo reprodukčního materiálu získaného z rodičovského stromu (jádrové semenné sady). V případě semenných sadů se jedná o šlechtitelský postup na principu individuálního výběru (výběru fenotypově nejhodnotnějších stromů).

Založený sad vyžaduje každoroční péči (péče o vysazené rostliny včetně tvarování, údržba celé plochy, údržba oplocení). Nástup plodnosti v případě semenných sadů (modřínu) lze očekávat nejdříve po cca 10 letech od založení.

Vysazený semenný sad bude tedy sloužit především jako model a pro praktická školení.  V rámci výsadby a následného provozu budou v lokalitě probíhat školení pracovníků o založení sadu, ochraně roubovanců a ošetřování semenného sadu.

 

A 1.2.4 Praktická školení a odborná asistence při provozu školek

Odpovědné osoby: za výstavbu školek Ing. Josef Střítecký, za provoz školek ing. Josef Cafourek, Ph.D.

Dokončená infrastruktura školek by měla být k dispozici budoucím uživatelům po kolaudaci staveb v letech 2015 (Sharyngol) a 2016 (Zulzaga). Provoz bude zahájen okamžitě, jakmile to umožní klimatické podmínky. Počítá se s rychlým nástupem jara, proto všechny práce musí být dobře připraveny. Na těchto přípravách se místní obsluha bude aktivně podílet, aby i samostatně ovládala obslužné procesy. Půjde o rozmístění technologických komponentů a zapojení všech obslužných systémů.

Práce začínají zpracováním a následnou péčí o osivo, jeho předosevní přípravou. V průběhu prací v rámci provozu lesních školek v sezonách 2015, 2016 a 2017 budou místní zaměstnanci školek školeni také ve zpracování a následné péči o osivo. Jedná se o praktické postupy od získávání osiva ze šišek (luštění), jeho vyčištění, zjišťování kvalitativních parametrů osiva, praktické postupy skladování osiva, předosevní příprava. Součástí budou i teoretické aspekty lesního semenářství (plodnost lesních porostů, problematika ortodoxních a rekalcitrantních semen, přirozená délka života semen, teoretické aspekty skladování semen, předosevní příprava aj.). Pak se provádějí různé způsoby výsevů. Musí mít optimální hustotu, aby byla produkční plocha přiměřeně využita a současně aby se předcházelo výskytu patogenů. K tomu bude sloužit realizátorem projektu dodané laboratorní vybavení.

Dále bude probíhat školení v ochraně výsadby. Proti plísním se síje ošetřují fungicidy, proti dalším škůdcům insekticidy, či jinými biologickými preparáty. Také je nutno bránit zaplevelení výsadeb. Dodržuje se optimální vlhkost, kontroluje a upravuje se vnitřní teplota ve fóliovnících. Pravidelně, několikrát denně se kontroluje výskyt všech anomálií, diskutuje se použití nejvhodnější aplikace a provádí okamžitá reakce.

Personál bude školen i pro práce s pikýrováním semenáčků, úpravou jejich kořenového systému, a péčí o čerstvě vyrobené sazenice. Naučí se produkci zavlažovat, ošetřovat, hnojit a třídit podle výškových tříd, a následně otužovat, aby sazenice po výsadbě dobře vzdorovaly klimatickým podmínkám v terénu.

V rámci všech prací se obsluha naučí hospodařit se substrátem, kompostovat složky dostupného organického odpadu a zásady používání chemických prostředků. Školení obsluhy probíhá v rámci jednotlivých technologických fází a výše strukturovaného režimu každého dne. Během každodenního provozu školek tak získá místní obsluha (pro každou školku 1 vedoucí + 4 sezonní zaměstnanci) potřebné znalosti a návyky.

Vyškolení pracovníci získají velmi vysokou úroveň znalostí a budou tedy moci v budoucnu samostatně školit další pracovníky.

 

V rámci této aktivity bude zároveň participativní metodou v úzké spolupráci s příjemci vytvořen business plán pro udržitelné fungování školek, především z hlediska zajištění jejich finanční soběstačnosti. Realizátor se bude tedy především snažit navázat vazby s odběrateli reprodukčního materiálu pro zajištění odbytu. Odběratelem by mělo být dlouhodobě především FRDC, hledány budou ale také další subjekty provádějící výsadbu. K zajištění odbytu dojde také propojením s plánovaným mongolským projektem Darchan – zelené město.

 

Záznamy o školení (školící materiály, prezenční listiny, fotodokumentace, případně i výsledky zhodnocení školení účastníky) a shrnutí business plánu budou součástí průběžné zprávy o realizaci projektu.

 

A 1.2.5 Praktické školení v zalesňování a péči o kultury, vzorová výsadba.

Odpovědná osoba: Ing. Martin Smola (Forest Management Service s.r.o.)

Na jaře roku 2017 bude k dispozici prvních cca 100 000 ks sazenic vyprodukovaných v první nově vybudované školce. Vlastní výsadbě bude předcházet zhodnocení terénů předběžně definovaných pro výsadbu. Bude analyzována kvalita půdy, expozice a další klimatické vlivy, a tomu odpovídající dřevinná struktura budoucích porostů. Zhodnotí se dostupnost ploch pro dopravu sazenic, určení lokalit pro jejich mezisklady, ty je potřeba ochránit především proti okusu pasoucím se dobytkem.

Předpokladem je výsadba ve sponu 2 x 1 m, tedy 5000 ks po hektaru (diferencováno podle dřeviny). Analyzované plochy budou tedy v max. rozsahu 20 ha. Po vypracování předběžných výstupů bude s pracovníky FRDC, místní samosprávy a s pronajímateli půdy odsouhlaseno konkrétní umístění záměru a dokončen konkrétní výsadbový projekt. K němu se bude vázat vyhotovení konkrétních technologických karet, které budou pro danou lokalitu a rozčlenění budoucích porostů určovat pracovní charakteristiky pro technickohospodářské vedení prací.

Odsouhlasený výsadbový projekt bude realizován pod dohledem českých expertů. Ti budou dohlížet i na organizaci práce, – zajištění transportních vozidel, vyvážení sazenic ze školky a jejich úschovu v meziskladech, a vracení technologických komponentů zpět do školky, dohled nad organizací práce jednotlivých skupin apod.

Je potřeba počítat s denním výkonem cca 1000 ks na dvojici pracovníků. Pro výsadbu bude potřeba zajistit dělníky v rozsahu cca 200 pracovních směn (cca 13 pracovníků). Délka výsadbového období by vzhledem ke klimatickým omezením neměla být delší jak 3 týdny. Další nároky na pracovní sílu budou vyvolány potřebou pro přípravu půdy (navrtání do hloubky B horizontu a retardace buřeně ve výsadbových pásech). Úspěšné zalesňování předpokládá úzkou součinnost s FRDC, místní samosprávou a nájemci pronajatých pozemků.

Po dokončení a kontrole výsadeb je potřeba zajistit jejich ochranu. Ta bude předem naplánována v rámci zpracovaného projektu pro každou výsadbovou lokalitu a podle jejího konkrétního ohrožení. Potřebný materiál se bude navážet současně s transportem dělníků.

Praktické školení není možné vnímat jako prezentaci určitého průběhu projektu, ale déle trvající výukou. Jedná se o vyškolení celého logistického komplexu aktivit. Po týdnu již rutinně prováděného zalesnění a ochrany výsadeb bude možné zorganizovat prezentaci průběhu prací dalších odborníků FRDC, učiliště v Zuchbátaru a University v Darchanu.

Modelově bude výše uvedený postup předveden i pro budoucí produkci školky v Zulzagau, ale jelikož tam se s instalací technologie počítá až v druhé polovině roku 2016, nepředpokládá se s produkcí výsadby schopných sazenic na jaře 2017. Pro modelovou výsadbu (max. 1 ha) budou použity sazenice ze školky v Sharyngolu.

 

Prezentace školky pro MNG 2015 -2017.

Prezentace sazenic produkovaných v prorustavých tubách.