Vzdělávání a práce s veřejností

Zvýšení znalostí lesnických odborníků a úrovně školství, včetně práce s veřejností

Kromě průběžného vzdělávání pracovníků Lesnického centra a dalších odborníků, bude v rámci tohoto výstupu celý projekt dále propojen se vzdělávacím systémem a s osvětou pro veřejnost. Konkrétně s universitou v Darchanu, s učilištěm v Suchbátaru a s NGO při darchanské universitě. Universita v Darchanu, se kterou již navázala v roce 2012 kontakty Lesnická akademie v Trutnově, vychovává pro mongolské LH odborníky pro vyšší řídící funkce. Učiliště v Suchbátaru vzdělává pracovníky dělnických profesí, kteří jsou v rámci lesního hospodářství Mongolska využitelní při pomocných pracích v rámci LHP, při práci ve školkách, při výsadbách a při ochraně kultur.

Jelikož byla mongolskou stranou opakovaně zdůrazněna práce s veřejností v intencích TUH a potřeby vkladů do lesa a nejen přijímání jeho užitků, bude do projektu zahrnuta i osvěta a propagace, resp. práce s laickou veřejností. Zvýšení informovanosti o přínosech zalesňování a podpora místních obyvatel i představitelů místní samosprávy pro tyto aktivity je důležitá pro dlouhodobé udržení výstupů projektu.

Výstupu bude dosaženo, pokud bude od roku 2017 minimálně 10 pedagogických pracovníků používat ve výuce nově nabyté znalosti a výukové materiály. A zároveň dojde k zakotvení znalostí v podobě aktualizace kurikul alespoň 3 předmětů.

Aktivity vedoucí k jeho dosažení jsou popsány níže. Rozsahy školení a počty účastníků jsou minimální předpokládané. Po realizaci úvodních analýz a v průběhu realizace projektu budou případné změny v rozsahu školení, či počtu účastníků s dostatečným předstihem (1 měsíc před předpokládanou realizací aktivity) konzultovány s ČRA.

 

A 1.3.1 Studijní cesta pro odborníky z MNG do ČR

Odpovědná osoba: Ing. Miloš Pařízek

V roce 2015 bude zorganizována exkursní cesta minimálně čtyř odborníků z Mongolska po školkařských provozech a po dalších tematicky na daný projekt navazujících pracovištích. Dvěma účastníky budou vedoucí dvou budovaných školkařských provozů a dva účastníci budou pracovníci FRDC.

Cesta bude organizována tak, aby se účastníci nejdříve seznámili s legislativou a teorie kolem OPRL a lesnické genetiky, dále v praxi viděli uznané semenné zdroje, semenářský závod, a provoz lesních školek se zaměřením na BO a MD, včetně výsadeb a péče o kultury.

Předpokládaný program cesty je v tabulce níže.

 

Den Téma odborné náplně
1 Přílet – ubytování v Brandýse nad Labem
2 Představení ÚHÚL, činnosti ÚHÚL, legislativa ČR, DS ERMA2
3 Uznané porosty – LČR východní Čechy BO
4 Uznané porosty – LČR Jeseníky MD, BO
5 Semenné sady – LČR (BO, MD, další dřeviny)
6 Semenářský závod – LČR
7 Lesní školka – Lhota
8 Školka Budišov – ukázky školkařského provozu včetně ukázky technologie „Patrik“
9 CHKO Kokořínsko + majetek Jaromíra Šimonka + VLS (Lobeč, Houska)
10 CHKO Kokořínsko + majetek Jaromíra Šimonka + VLS (Lobeč, Houska)
11 Odlet

 

Konkrétní náplň cesty a jmenný seznam účastníků budou během realizace projektu minimálně 6 týdnů před předpokládanou realizací předloženy ke schválení ČRA.

 

Záznamy o studijní cestě (program, prezenční listina, fotodokumentace, výsledky zhodnocení školení účastníky) budou součástí průběžné zprávy o realizaci projektu.

 

A 1.3.2 Vytvoření databáze výukových materiálů

Odpovědná osoba: Ing. Richard Slabý; dokument o projektu: MgA. Ladislav Moulis, Ph.D.

V rámci této aktivity bude vytvořena souhrnná “databáze” textových (skripta), PPT a multimediálních metodických a vzdělávacích materiálů. Většina jich bude vytvářena v průběhu realizace aktivit výstupů 1 a 2. Do podkladů z ČR budou zapracovány materiály z mongolské strany a za spolupráce s partnery projektu budou finalizovány.

Materiály budou pokrývat veškerá témata projektu (TUH, OPRL, DPZ, genetika, zakládání školek a semenných sadů, formy ochrany kultur, výsadba…), včetně praktických příkladů a ukázek.

Materiály budou výhradně v mongolském jazyce a budou sloužit jak pro potřeby FRDC, tak pro pedagogy z učiliště v Suchbátaru, ale zejména pro vysokoškolské pedagogy z university v Darchanu, pro které budou diferencovány pro jednotlivé studijní obory a úrovně. Materiály budou využity při jednotlivých školeních v rámci projektových aktivit a následně budou partnerům předány k dalšímu užívání. Pro učiliště v Suchbátaru a univerzitu v Darchanu budou vypracovány výukové materiály pro pedagogy.

Ve spolupráci s místními NGO budou zvoleny vhodné formy tištěných i multimediálních materiálů pro jednotlivé cílové skupiny z řad laické veřejnosti a způsob jejich oslovení a šíření těchto informací. Za podstatné považujeme zapojení místních autorit a zvolení vhodného způsobu komunikace a propagace na místní a regionální úrovni.

Vzorové tisky budou tištěny v ČR a dále budou v elektronické podobě předány mongolské straně a další tisky budou probíhat v Mongolsku. Dále budou vytištěny i informační plakáty/bannery s informacemi o projektu s logy projektu, logem ÚHÚL a logem ZRS ČR.

Veškeré materiály budou k volnému využívání umístěny na samostatných www stránkách projektu. Stránky budou rozděleny podle témat (OPRL, genetika, školky, semenné sady…) a v základních informacích budou dvoujazyčné (EN, MNG). Samostatná doména bude po skončení projektu předána mongolské straně.

Z odborných metodických a vzdělávacích materiálů budou zpracovány tiskové zprávy pro vybraná média na regionální i celostátní úrovni. Řešitelský tým je připraven komunikovat dílčí výstupy projektu nejen směrem k odborné veřejnosti a studentům, ale představit tento modelový projekt jako ukázkový příklad možného přenosu českého lesnického know-how obecně. Na základě zapojení a součinnosti s vybranými místními NGO máme v úmyslu vhodnou formou prezentovat naši činnost, pozitivní dopady projektu a zvýšit tak povědomí o správném hospodaření v lesích, založeném na zásadách trvalé udržitelnosti. Mediální prezentace bude vždy vedena v souladu se zásadami a pravidly vnější prezentace ZRS ČR a bude vhodnou formou představovat i odbornou úroveň našich expertů a tradici českého lesnictví, na které je tento projekt postaven. V MNG počítáme se zapojením našeho zastupitelského úřadu.

Pro potřeby propagace projektu a obecně celé ZRS ČR s  Mongolskem bude zpracován dokument (25 – 30 min v MNG, CZ, EN) o projektu. V dokumentu se populárně naučnou formou představí jednotlivé aktivity projektu a jejich význam pro budoucnost lesů a jejich rozumné využívání. Dokument bud zpracován v HD rozlišení (1920 x 1080) s možností uplatnění v rámci vysílání veřejnoprávní televize jak v Mongolsku, tak i v ČR. Dokument bude i ke stažení na webových stránkách projektu.

A 1.3.3 Uspořádání dvou workshopů pro Lesnické jednotky FRDC

Odpovědná osoba: Ing. Richard Slabý

Na závěr projektu budou  v provincii Darchan-Uul uspořádány dva identické třídenní workshopy pro všechny pobočky FRDC, tak aby výsledky projektu mohly být aplikovány do dalších lesnatých částí Mongolska. Na workshopech se bude účastnit za každou odbornost minimálně jeden zástupce realizátora projektu, ale i spolupracující pracovníci FRDC. Celkově předpokládáme účast 80ti pracovníků FRDC, tedy 40 na každém workshopu.

 

Předpokládá se následující osnova workshopu:

Tematické okruhy
DPZ
OPRL, RSH
Genetika lesních dřevin + semenářství
školkařství, semenné sady,
Výsadby a ochrana kultur
Práce s veřejností

 

Tematické okruhy budou rozloženy do 3 dnů. Na konci každého dne bude následovat diskuze na probraná témata. Součástí budou i praktické ukázky v porostech.

Konkrétní náplň a počet účastníků budou minimálně 3 týdny před předpokládanou realizací předloženy k schválení ČRA.

Záznamy o školení (školící materiály, prezenční listiny, fotodokumentace, případně i výsledky zhodnocení školení účastníky) budou součástí průběžné zprávy o realizaci projektu.

 

Vzdělávání

Osvěta a práce s veřejností