Školení pedagogických pracovníků

Odpovědná osoba: Ing. Mikuláš Říha

Projekt naváže na již započatou spolupráci ČLA v Trutnově s universitou v Darchanu. Tři pedagogičtí pracovníci (ČLA a ČZU) s dlouholetými zkušenostmi s výchovou lesnických odborníků v ČR se budou po dobu 2 měsíců v roce 2017 podílet na zvýšení povědomostí zejména o zásadách OPRL, lesnické genetiky, lesního školkařství a způsobech výsadby a ochrany kultur mezi pedagogickými pracovníky a studenty university v Darchanu. Možnost se zúčastnit bude dána i universitě v Ulánbátaru. Vybraná témata, jako je lesní školkařství, výsadby a semenářství, bude vyučováno i pro pedagogické pracovníky na učilišti v Suchbátaru.

Školení pracovníků a pedagogů v zásadách TUH v lesnictví se bude zabývat zejména:

  • Popisem a vysvětlení principů TUH s konkrétními příklady a ukázkami z českého prostředí (podle možností i z Mongolska).
  • Vysvětlení principů lesního zákonodárství, vývoj v české praxi, ukázky historických změn, popis jednotlivých oblastí, vazba na zásady státní lesnické politiky.
  • Úlohou lesnického plánování, jednotlivé formy, zaměření, důvody, výstupy jednotlivých forem lesnického plánování.
  • Zásadám tvorby OPRL jako významného nástroje státu v lesnickém hospodaření, konkrétními příklady s vazbou na další formy lesnické politiky (NLP a další).
  • Úlohou genetiky v lesnické praxi – nutnost vzniku vlastních zásad lesnické genetiky se zaměřením na konkrétní místní přírodní podmínky.
  • Zásadám přenosu reprodukčního materiálu – vysvětlení důvodů, principů, po detailním seznámení s aktuálním stavem návrh na funkční systém vlastních zásad o přenosu reprodukčního materiálu.
  • Pěstování sadebního materiálu – jednotlivé způsoby, specifika pro konkrétní dřeviny v závislosti na půdních a klimatických podmínkách, posouzení dosavadních postupů, návrhy a doporučení na změny.
  • Péčí o sadební materiál ve všech časových stádiích – pěstování, vyzvedávání, transport, zakládání, výsadba.

Teoretická školení realizovaná v rámci této aktivitě budou doplněna praktickými školeními pedagogů sběru dat, lesnické genetice, lesního školkařství, způsobech výsadby a ochrany kultur a podobně, která budou probíhat v průběhu realizace aktivit výstupů 1 a 2.

Předpokládá se komplexní vyškolení 10ti pedagogů a případně několika dalších přizvaných studentů.

Záznamy o školení (školící materiály, prezenční listiny, fotodokumentace, případně i výsledky zhodnocení školení účastníky) budou součástí průběžné zprávy o realizaci projektu.

 

Česká lesnická akademie Trutnov